502 730 357 biuro@consus.net.pl

CONSUS

Twoje Biuro Rachunkowe w Rzeszowie
Zapraszamy do biura przy ul. Kolorowej

Napisz do nas

Oferta biura rachunkowego CONSUS

Specjalnością firmy jest kompleksowa obsługa księgowo płacowa oraz kadrowa jak również inne działania z obszaru finansów

 

KSIĘGI RACHUNKOWE (pełna księgowość)

Świadczymy kompleksową obsługę księgową przy użyciu komputera i programu księgowego SKARBNIK zintegrowanego z programem magazynowym HERMES i płacowym KACPER kadry i płace.

Oferta obejmuje w szczególności

 • dokonanie stosownego zgłoszenia do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • opracowanie zasad polityki rachunkowości
 • opracowanie zakładowego planu kont i jego wdrożenie
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych – dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej (w tym dekretowanie dokumentów)
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych z uwzględnieniem szczegółowej ewidencji realizowanych projektów
 • sporządzanie miesięcznych i rocznych wydruków wymaganych ustawą o rachunkowości tj. dzienniki, zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych i analitycznych, zestawienia operacji
 • dokonywanie przeliczeń dokumentów wystawionych w walutach obcych
 • rozliczanie kosztów podróży służbowych pracowników
 • sporządzanie ewidencji przebiegu pojazdów
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • przygotowywanie danych do inwentaryzacji składników majątkowych
 • zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem sprawozdania finansowego obejmującego bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych do Głównego Urzędu Statystycznego
 • sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • monitoring należności i zobowiązań
 • sporządzanie instrukcji inwentaryzacyjnych
 • sporządzanie instrukcji kasowych
 • sporządzanie projektów uchwał organów stanowiących i wykonawczych
 • sporządzanie dokumentów do KRS
 • udostępnianie mailowo klientom zapisów danych z ksiąg w formie arkusza Excel celem dokonywania samodzielnej analizy czy sporządzenia indywidualnych zestawień danych
Dodatkowe informacje

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2018 r. wystąpi w przypadku, gdy jednostka osiągnie w 2017 r. przychody w wysokości 8 627 400 zł.

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, jak również ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro.

Wyrażony w euro limit przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy. W tym roku dniem tym jest 2 października 2017 r. Średni kurs euro ogłoszony przez NBP w tym dniu zawiera tabela nr 190/A/NBP/2017, zgodnie z którą wynosi on 4,3137 zł.

PODADKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW (uproszczona księgowość)

Oferta obejmuje w szczególności

 • dokonanie stosownego zgłoszenia do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • założenie księgi i dokonywanie stosownych zapisów we właściwych kolumnach kpir
 • dokonywanie przeliczeń dokumentów wystawionych w walutach obcych
 • rozliczanie kosztów podróży służbowych pracowników i właścicieli
 • sporządzanie ewidencji przebiegu pojazdów
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • przygotowywanie danych do inwentaryzacji składników majątkowych
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych do Głównego Urzędu Statystycznego
 • sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia składników majątkowych
 • ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
 • sporządzanie według wzorów określonych przepisami, deklaracji podatkowych oraz elektroniczne przekazywanie ich do US
 • sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi
 • sporządzanie przelewów dot. należności publicznoprawnych
 • sporządzenie wydruku księgi na koniec roku obrotowego
 • udostępnianie mailowo klientom zapisów danych z kpir w formacie PDF celem dokonywania samodzielnej analizy czy sporządzenia indywidualnych zestawień danych
Dodatkowe informacje

Obowiązek prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR) dotyczy osób fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, a także spółek cywilnych, jawnych i partnerskich, których właścicielami są osoby fizyczne, jeżeli osiągnięte przez nie przychody netto ze sprzedaży nie przekroczyły równowartości 2.000.000 euro.  Wyrażony w euro limit przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy. W tym roku dniem tym jest 2 października 2017 r. Średni kurs euro ogłoszony przez NBP w tym dniu zawiera tabela nr 190/A/NBP/2017, zgodnie z którą wynosi on 4,3137 zł.

W związku z tym, dokonując przeliczenia, Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2018 r. wystąpi w przypadku, gdy jednostka osiągnie w 2017 r. przychody w wysokości 8 627 400 zł.

Dodatkowo obowiązek prowadzenia KPiR dotyczy:

 • armatorów zdefiniowanych na podstawie Ustawy o podatku tonażowym;
 • osób wykonujących działalność gospodarczą w formie agencji i umów zlecenia;
 • osób duchownych, które same zrezygnowały z prawa do korzystania ze zryczałtowanego podatku dochodowego;
 • osób zajmujących się działami produkcji rolnej, jeżeli zgłoszą one zamiar prowadzenia tej księgi.

Nawet jednorazowy wysoki przychód może spowodować konieczność przejścia na pełne księgi. Wówczas będzie istniała możliwość powrotu do KPiR, ale dopiero od kolejno następującego roku podatkowego, jeżeli za mijający rok osiągnięto przychody poniżej granicy limitu.

Obowiązek prowadzenia księgi nie dotyczy jednak osób, które:
1) opłacają podatek dochodowy w formach zryczałtowanych;
2) wykonują wyłącznie usługi przewozu osób i towarów taborem konnym;
3) wykonują zawód adwokata wyłącznie w zespole adwokackim;
4) dokonują sprzedaży środków trwałych po likwidacji działalności.

POWIERZ NAM

SWOJE ROZLICZENIA

RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY (ewidencja przychodów)

Oferta obejmuje w szczególności

 • dokonanie stosownego zgłoszenia do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • prowadzenie ewidencji przychodów zgodnie z obowiązującym wzorem i przepisami prawa odrębnie na każdy rok podatkowy
 • gromadzenie dowodów zakupów towarów, wyposażenia i środków trwałych
 • dokonywanie przeliczeń dokumentów wystawionych w walutach obcych
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia składników majątkowych
 • ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
 • sporządzanie zeznań rocznych
 • sporządzanie przelewów dot. należności publicznoprawnych
 • udostępnianie mailowo klientom zapisów danych ewidencyjnych celem dokonywania samodzielnej analizy czy sporządzenia indywidualnych zestawień danych
Dodatkowe informacje

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oznacza uproszczoną formę opodatkowania działalności gospodarczej. Mogą z niej skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie indywidualnej lub spółki osobowej. Ryczałt uprawnia przedsiębiorców do płacenia podatku od przychodu, wobec czego nie mają oni możliwości pomniejszania go o koszty jego uzyskania.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to nadana przez prawo możliwość przyjęcia innej niż ogólna formy opodatkowania niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

 • prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą,
 • osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli  umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • będące osobami duchownymi,
 • osiągające przychody ze sprzedaży, o której mowa w art. 20 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą opłacać podatnicy, którzy rozpoczną prowadzenie działalności i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej, a w przypadku gdy już prowadzą działalność w poprzednim roku, jeśli uzyskali przychody z tej działalności prowadzonej samodzielnie w wysokości nieprzekraczającej 250 000 euro lub prowadzonej w formie spółki, gdy suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła wartości 250 000 euro.

Więcej na: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-wszystko-o-ryczalcie-ewidencjonowanym/2

 

KADRY I PŁACE

Oferta obejmuje w szczególności

 • opracowanie regulaminów wynagrodzeń
 • opracowanie regulaminów pracy
 • sporządzanie umów o pracę (na podstawie uzyskanych informacji)
 • sporządzanie dokumentacji rejestracyjnej właścicieli, pracowników i zleceniobiorców do ZUS
 • obliczanie pensji dla każdego pracownika tj. wynagrodzenia podstawowego oraz świadczeń dodatkowych, zgodnie z postanowieniami umowy o pracę i obowiązującym regulaminem pracy i wynagrodzeń
 • przygotowanie listy płac oraz pasków płac
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych oraz ich rozliczanie podatkowo-składkowe
 • naliczanie składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz sporządzanie i przesyłanie do ZUS odpowiednich miesięcznych deklaracji
 • naliczenie zaliczek na podatek dochodowy oraz sporządzanie dokumentów podatkowych dla Klienta
 • przygotowanie dokumentacji zasiłkowej w zakresie zasiłków chorobowych, wypadkowych, macierzyńskich, opiekuńczych itp
 • kontrola formalna wystawianych zaświadczeń lekarskich
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 • wystawianie zaświadczeń RP-7 dla celów emerytalno-rentowych
 • sporządzanie rocznej deklaracji płatnika PIT-4R
 • sporządzanie rocznych informacji PIT-11, PIT-40
 • sporządzanie rocznych informacji dla osoby ubezpieczonej w ZUS
 • prowadzenie imiennych kart przychodów pracownika
 • prowadzenie kartotek pracowników wraz z niezbędną dokumentacją
 • prowadzenie ewidencji urlopów pracowników, dokumentacji zwolnień z pracy (płatnych i niepłatnych)
 • prowadzenie ewidencji świadczeń socjalnych
 • prowadzenie ewidencji świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego
 • przygotowanie gotówkowych dowodów wpłat lub przelewów wynagrodzeń na rachunki bankowe pracowników
 • sporządzanie świadectw pracy
 • dokonywanie rozliczeń do Urzędów Pracy za zatrudnionych pracowników w ramach podpisanych umów

ZAUFAJ

NASZEJ WIEDZY I DOŚWIADCZENIU

VAT

Oferta obejmuje w szczególności

 • dokonywanie zgłoszeń rejestracyjnych podatników w zakresie podatku od towarów i usług VAT-R
 • prowadzenie rejestru zakupów,
 • prowadzenie rejestrów sprzedaży krajowej,
 • rozliczanie obrotu wewnątrzwspólnotowego,
 • rozliczanie operacji zagranicznych (import/eksport)
 • rozliczanie operacji dotyczących odwrotnego obciążenia,
 • sporządzanie deklaracji dla podatku od towarów i usług miesięcznych VAT-7 i kwartalnych VAT-7K,
 • sporządzanie informacji podsumowujących o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach miesięcznych VAT-UE i kwartalnych VAT-UEK
 • sporządzanie informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej VAT-26
 • sporządzanie informacji podsumowujących / korekty informacji o obrocie krajowym miesięcznych VAT-27 i kwartalnych VAT-27K
 • dokonywanie zgłoszeń o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT-Z
 • sporządzanie druków przelewów podatku VAT

ZUS

Oferta obejmuje w szczególności

 • obsługę firmy w programie Płatnik i elektroniczne przesyłanie dokumentów do ZUS przy użyciu podpisu kwalifikowanego
 • obsługę systemu PUE (Platforma Usług Elektronicznych) i bieżące informowanie klienta o stanie konta Klienta w ZUS
 • sporządzanie zgłoszeń do ubezpieczeń właścicieli, pracowników i członków rodzin oraz dokonywanie wyrejestrowań z ubezpieczeń (ZUA, ZIUA, ZZA, ZCNA, ZWUA)
 • sporządzanie miesięcznych rozliczeń zbiorczych do ZUS i raportów szczegółowych (DRA, RCA, RSA, RZA)
 • sporządzanie rocznej informacji do celów ustalenia wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe (IWA)

BIZNES PLANY, WNIOSKI KREDYTOWE, WNIOSKI O DOTACJE UNIJNE

 • Nasze Biuro Rachunkowe specjalizuje się w sporządzaniu wszelkiego rodzaju analiz finansowych, biznes planów, wniosków kredytowych czy wniosków o środki unijne na podstawie danych przekazanych przez klienta.
 • Oferta skierowana jest zarówno do podmiotów z którymi posiadamy podpisane umowy o współpracy, jak też do podmiotów indywidualnych.

INNE

 • sporządzanie zgłoszeń identyfikacyjnych / aktualizacyjnych osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem NIP-2
 • sporządzanie zgłoszeń identyfikacyjnych / aktualizacyjnych osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem NIP-7
 • sporządzanie deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych PCC

OSZCZĘDZAJ

SWÓJ CZAS I PIENIĄDZE